Wymagania prawne w sektorze pasz

Znakowanie pasz, etykietowanie, specyfikacje, umowy Oddajemy do Państwa użytkowania serwis poświęcony zmianom prawnym w tematyce:

  • bezpieczeństwa żywności;
  • bezpieczeństwa pasz;
  • dodatków do żywności,
  • oznakowania opakowań;
  • substancji chemicznych;
  • wymagań jakościowych dla produktów spożywczych i ich produkcji.

Wszystkie aktualne przepisy prawa znajdziecie Państwo pod adresem: www.prawo.haccp.org.pl

  • W portalu systematycznie pojawiać się będą zmiany prawne obejmujące: przepisy praw polskiego i EU; normy i zalecenia międzynarodowe (tj. codex alimentarius).
  • Portal nie jest źródłem prawa i służy wyłącznie w celach informacyjnych i wymianie opinii.
  • Właścicielem serwisu jest firma Quality Assurance Poland / Wrocław tel. 71 733-67-67 fax. 71 733-67-03.

.

dodatkowe informacje

 

Pasze

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 453)

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt

Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych

Wspólny Rejestr Dodatków Paszowych

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE

Rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt

 

Utylizacja

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 oraz Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2014 poz. 1539)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych (Dz. U. 2014 poz. 1222)