System HACCP w sektorze pasz i pet-food

System HACCP weterynaryjny, pet-food, pasze, mieszanki
System HACCP jest wymogiem prawnym zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) 183/2005 ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz - przedsiębiorstwa produkujące materiały paszowe, mieszanki, dodatki do pasz (w tym transport, magazynowanie i sprzedaż). System HACCP wdrażamy min. w oparciu o:

Ustawę o paszach (Dz.U. z 2006 r. nr 171 poz. 1225 z późn. zm.
Rozporządzenie WE 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz
Normę ISO 22000:2018- System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności- wymagania dla wszystkich uczestników łańcucha paszowego
Standard GMP+
W obszarze dodatków paszowych i premiksow wymagania określa rozporządzenie 1831/2003 dotyczącego dodatków do pasz. Certyfikowany system HACCP stanowi alternatywę dla firm produkujących dodatki paszowe oraz premiksy z uwagi na mniejsze wymagania dotyczące zakupów w porównaniu do standardów tj. GMP+ oraz QS.
Wdrożenie i utrzymanie HACCP daje gwarancję spełnienia wymagań prawnych, co niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstw tj. zaufanie klienta do marki, brak mandatów karnych. W firmie system HACCP umożliwia czytelny przegląd procedur związanych z produkcją lub obrotem paszami oraz jasno określa odpowiedzialność za dane procesy. Dzięki temu zmniejsza się koszty związane z błędami.

Wszelkie zagdnienia wyjaśni konsulatant w trakcie rozmowy osobistej lub telefonicznej. Po wstępnej ocenie zakresu prac nastąpi wycena usługi. Zapraszamy do współpracy.

.

wycena kosztów HACCP

 

Zasady systemu HACCP:

Zasada 1 - Identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych. Należy utworzyć zespół, który będzie odpowiedzialny za wszystkie działania podejmowane podczas tworzenia, wdrażania i utrzymania systemu. Sporządzić blokowy schemat procesu technologicznego, a po jego zweryfikowaniu wypisać wszystkie możliwe zagrożenia biologiczne (bakterie, wirusy, pasożyty), chemiczne (naturalne toksyny, związki chemiczne, pestycydy, metale ciężkie, pozostałości środków myjących) i fizyczne (szkło, metal, elementy opakowań) występujące na poszczególnych jego etapach oraz związane ze stosowanymi surowcami, dodatkami i materiałami. Następnie należy oszacować istotność zagrożeń i opisać środki kontrolne umożliwiające opanowanie zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa żywności.
Zasada 2 - Identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP) Powołany zespół HACCP powinien zidentyfikować tzw. krytyczne punkty kontrolne (CCP), tj. wszystkie miejsca w procesie technologicznym, w których do zagwarantowania bezpieczeństwa żywności jest niezbędne opanowanie (kontrola) występujących tam zagrożeń. Do identyfikacji CCP zaleca się stosowanie jednego z wielu tzw. drzewek decyzyjnych.
Zasada 3  - Identyfikacja limitów krytycznych. Dla każdego CCP należy ustalić tzw. limity (granice) krytyczne oznaczające takie wartości mierzalne środków kontrolnych, których nie można przekroczyć, ponieważ jest to jednoznaczne z utratą bezpieczeństwa wyrobu gotowego.
Zasada 4 - Ustalenie systemu monitorowania CCP Każdy CCP powinien mieć ustalone wymagania odnośnie sposobu i częstotliwości odczytywania i zapisywania wartości środków kontrolnych (tzw. monitorowanie CCP) oraz osoby odpowiedzialnej za te działania.
Zasada 5- Określenie działań korygujących Należy opracować procedury działań korygujących, które muszą być podjęte, gdy monitorowanie wykaże przekroczenie ustalonych granic krytycznych. Konieczne jest także wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podjęcie tych działań. Działania korygujące powinny zawierać sposób przywrócenia kontroli zagrożeń w CCP, a także sposób postępowania z produktem, który został wyprodukowany, gdy ustalone granice krytyczne zostały przekroczone.
Zasada 6 - Ustalenie procedur weryfikacji systemu Należy opisać sposób sprawdzania poprawności funkcjonowania systemu. System taki, opisany w formie procedury, może opierać się na wynikach badań mikrobiologicznych produktów końcowych lub reklamacjach. Zalecanym sposobem weryfikowania systemu jest wykonywanie tzw. audytów wewnętrznych systemu.
Zasada 7 - Ustalenie procedur zapisów: Dokumentacja i zapisy systemu HACCP stanowią dowód zapewnienia bezpieczeństwa żywności, dlatego należy opracować procedury sporządzania, prowadzenia, przechowywania i nadzorowania wszystkich dokumentów i zapisów systemu HACCP.