Standard GMP+

GMP Plus standard bezpieczeństwa pasz dla zwierząt.

Przeznaczony dla przemysłu paszowego, firm handlowych i magazynowych oraz transportu zbóż i pasz.

GMP+ więcej

Standard FAMI-QS

FAMI-QS system bezpieczeństwa dodatków do pasz.

System przeznaczony dla producentów dodatków do pasz, materiałów paszowych oraz dla firm handlowych.

FAMI-QS więcej

System EFISC

EFISC & GTP standard dla producentów i firm handlowych.

EFISC obejmuje obszarach produkcji materiałów paszowych, natomiast GTP obejmuje procesy handlu i magazynowania.

EFISC więcej

System HACCP

HACCP system wymagany przez przepisy prawa.

Każdy firma prowadząca działalność w obszarze pasz musi posiadać system HACCP oraz wymagania GMP/GHP.

HACCP więcej

Systemy bezpieczeństwa pasz

GMP+ standard bezpieczeństwa pasz dla produkcji, handlu, transportu i magazynowania

Obrót paszami dla zwierząt na rynku europejskim nie jest możliwy bez spełnienia odpowiednich wymogów prawnych. W celu zagwarantowania jakości i bezpieczeństwa pasz w Unii Europejskiej, przyjęto jednoznaczne rozporządzenia i dyrektywy, które regulują wszelkie etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji pasz. Kontroli i wyegzekwowaniu przestrzegania tych wytycznych przez przedsiębiorstwa służą kontrole urzędowe prowadzone przez Inspekcję Weterynaryjną.

Wysokie standardy pasz na rynku wspólnotowym Unijne prawo paszowe ustanawia jednolite standardy prawne umożliwiające przedsiębiorstwom wolny obrót. Regulacje dotyczą zarówno pasz dla zwierząt gospodarskich, takich jak krowy, świnie i drób, jak i w mniejszym stopniu karm dla zwierząt domowych.

Przepisy UE nakladaja na przedsiębiorstwa działające w branży pasz daleko idące obowiązki prawne oraz szczególną odpowiedzialność, na przyklad: Przedsiębiorcy działający w branży pasz są odpowiedzialni za zapewnianie bezpieczeństwa produkowanych, transportowanych oraz – jeśli działają w innych sektorach niż podstawowa produkcja rolnicza – także stosowanych przez siebie produktów. Poza rzetelnym podejmowaniem właściwych działan dotyczy to także prowadzenia stosownej dokumentacji.

Przedsiębiorcy z branży pasz, których działalność wykracza poza rolniczą produkcją podstawową, muszą w celu kontroli i unikania ryzyka pracować w oparciu o zasady systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Zobowiązani są również do dokumentowania spełniania wymogów tego systemu. Należy zapewnić możliwość śledzenia pasz na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji (identyfikowalność). Przedsiębiorcy działający w branży pasz podlegają obowiązkowi rejestracji; ponadto w odniesieniu do produkcji i wprowadzania na rynek określonych produktów istnieje także obowiązek uzyskania pozwoleń. Jakość potwierdzona certyfikatami: wysokie standardy w praktyce Spełnianie wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa pasz wymaga najwyższej rzetelności i jakości w całym łancuchu produkcji. Na każdym etapie produkcji, dystrybucji i sprzedaży wszyscy uczestnicy rynku musza być pewni, że produkty te są zgodne z obowiązujacymi przepisami prawa unijnego. W tym celu dostawcy i przetwórcy powinni móc w każdej chwili przedstawić dowód takiej zgodności. Odnosi sie to również do importu z państw trzecich. Z czasem standardem pozwalającym osiągnać ten cel w przemyśle paszowym stały sie odpowiednie certyfikowane systemy zarządzania jakościa. Poza systemem ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, zaliczają się do nich między innymi systemy QS oraz GMP+. Za kontrole w tym zakresie odpowiedzialne są uznane na płaszczyźnie międzynarodowej instytucje kontrolne. W odniesieniu do sektora pasz w ramach unijnego rynku wspólnotowego już w chwili obecnej uważa siż, że certyfikacja jest wymagana.

 

Jako firma specjalizujemy się w realizacji projektów wdrożeniowych, szkoleniowych oraz inspektorskich (audytowych) wobszarze rynku pasz. Współpracujemy z wieloma podmiotami paszowymi w Polsce i na świecie. Obszary, w któych możemy Pańtwa wspomóc:

- analizy prawne i doradztwo prawne w obszarze pasz dla zwierząt,

- wymagania w zakresiue dobrostanu,

- projekty technologiczne, opinie techniczne i specjalistyczne,

- wdrożenia systemów bezpieczeństważywnosci i pasz,

- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,

- audyty wewnętrzne oraz audyty dostawców,

- certyfikacja systemów, wyrobów i usług,

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą usług na stronie: www.haccp-polska.pl, w szczególności uzyskacie tam Państwo szczegółowe informacje na temat systemu GMP+, FAMI-QS, KZR INiG, REDcert, QS, HACCP, BRC/IFS.

#famiqs