Produkcja pasz GMP+ B2 / B1

Materiały paszowe, dodatki paszowe, mieszanki paszowe produkcji GMP+
GMP+ B2 Produkcja składników pasz to standard, który obejmuje swoim zakresem warunki i wymogi dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa przemysłowo produkowanych składników pasz, włącznie z ich przechowywaniem, sprzedażą oraz transportem. Standard GMP+ B2 opisuje, możliwie najdokładniej, wymogi dotyczące różnych zagrożeń i związanych z nimi działań kontrolnych w odniesieniu do składników pasz. Certyfikat GMP+ B2/B1 na produkcję składników pasz jest wymagany przez firmy eksportujących materiały paszowe/ pasze do krajów zachodnich tj. Niemcy, Belgia, Holandia, UK.

Podstawowym wymogiem niezbędnym do uzyskania certyfikatu jest posiadanie decyzji właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o objęciu nadzorem i nadaniu numeru alfa (sektor paszowy) nad produkcją. Innym rozwiązaniem jest standard GMP+ B1 Produkcja, Handel i Usługi, którego zakres obejmuje (produkcję/przetwarzanie pasz, handel paszami, magazynowanie i dystrybucję pasz).


Nasza firma pomaga przy wdrożeniu systemu GMP+ B2 oraz prowadzi szkolenia wewnętrzne dla pracowników. Profesjonalne wsparcie merytoryczne, które oferujemy, pozwoli Państwu mieć pewność, że przygotowany system jest zgodny z wymogami standardu i może być poddany certyfikacji. Prowadzimy również doradztwo projektowe i technologiczne.

Wspomagamy również korporacje międzynarodowe w Polsce oraz innych krajach Europy.

.

wycena kosztów GMP+ B2

 

Jeżeli firma spełniła wszystkie kryteria certyfikat GMP+ B2/B1 jest wydawany na trzy lata. System GMP+ B2(2010) wnosi wiele wymagań, w tym systemowych, które firma jest zobowiązana do wdrożenia w celu uzyskania zgodności ze standardem. Poniżej wymieniamy niektóre z wymagań GMP+ B2:

1. Wymagania dla systemu bezpieczeństwa pasz
2. Wymagania dla programów wstępnych
a) pracownicy
b) infrastruktura
c) higiena i utrzymanie ruchu
d) identyfikacja i identyfikowalność
e) system wczesnego ostrzegania (EWS)
3. System HACCP
4. Kontrola działań operacyjnych

5. Weryfikacja i doskonalenie

Wydanie certyfikatu poprzedzone jest przeprowadzonym audytem przez niezależnego eksperta z tej dziedziny. Zgodnie z GMP+ w trakcie audytu mogą wystąpić następujące kategorie niezgodności (Kategoria 1 - nie wydanie / wstrzymanie certyfikatu, Kategoria 2 - nie wydanie certyfikatu do momentu uzyskania dowodów działań korygujący, Kategoria 3 - niskiej ważności, których ilość nie może przekroczyć 10.